Formularz reklamacyjny

 FORMULARZ REKLAMACYJNY
REKLAMACJA NA PODSTAWIE RĘKOJMI
 DANE
SPRZEDAWCY :BUSINESS DREAMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
ul. Sobieskiego 11E/6, 40-082 Katowice,
adres poczty elektronicznej: reklamacje@NAZWADOMENY
Miejsce zwrotu towaru Ul.  Karola Olszewskiego 36, 32- 600 Oświęcim

DANE KLIENTA
Imię i nazwisko:  
Adres do korespondencji:  
Adres e-mail:  
DANE DOTYCZĄCE UMOWY SPRZEDAŻY
Numer zamówienia:  
Data zawarcia umowy sprzedaży:  
Nr faktury VAT/paragonu i data wystawienia (fakultatywnie) lub informacja o innym dowodzie zakupu: 
OZNACZENIE REKLAMOWANEGO TOWARU
Opis towaru (np. rodzaj, model – symbol):  
Cena towaru:  
OKREŚLENIE WADY
Opis wady    
Data stwierdzenia wady:  
ŻĄDANIE KLIENTA (proszę wskazać właściwe)
A Nieodpłatna naprawa towaru (usunięcie wady) 
B Nieodpłatna wymiana towaru na nowy 
C Obniżenie ceny towaru Kwota obniżenia ceny: 
DOdstąpienie od umowy i żądanie zwrotu pieniędzy
(Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna)
ZWROT PIENIĘDZY (dotyczy jedynie żądania obniżenia ceny towaru albo odstąpienia od umowy i żądania zwrotu pieniędzy)
Nazwa banku i numer rachunku bankowego Klienta (ewentualnie inny sposób zwrotu pieniędzy) 
INNE UWAGI KLIENTA
   
DATA, MIEJSCOWOŚĆ I PODPIS KLIENTA
Miejscowość, data:  
Podpis Klienta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)